KONVANSİYONEL HF YERE MONTE RADYOGRAFİK SİSTEM CONVENTIONAL FLOOR MOUNTED HF RADIOGRAPHIC SYSTEM

Yüksek frekanslı jeneratör, radyografik masa ve akciğer bukisinden oluşan KONVANSİYONEL HF YERE MONTE RADYOGRAFİK SİSTEM sistemi tüm konvansiyonel radyografik uygulamalara cevap verebilen entegre bir sistemdir.

Sistem; esneklik ve kullanım kolaylığına odaklanarak tasarlanmıştır. Göğüs, omurga, tüm iskelet sistemi, batın, ürolojik ve tomografi (opsiyonel) incelemeleri de dâhil olmak üzere gerçek klinik ihtiyaçlarınıza uygun olarak configure edilebilir.

Sistem masası opsiyonel olarak motorize düşey hareket kabiliyetine de sahiptir. Yüksek hassasiyetli yataklama sistemi düzgün sarsıntısız dört yöne hareket kabiliyeti sağlar. Ergonomik tasarımı hem hasta hazırlama için ve hem de operatör için kullanım kolaylığına sahiptir. Sağlam ve güçlü olarak yapılmıştır.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör görüntü kalitesini yükseltir ve hastaya uygulanan dozu azaltır. Üretilen yüksek voltajda ki çok düşük dalgalanma ve KVp, mA ve ışınlama süresindeki doğruluk zararlı radyasyonu düşürür ve x ışını homojenliğini sağlar.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör sistemi devamlı denetleyerek otodiagnastik ve hata kodları ile bakım maliyetini azaltır ve tüm sistemin güvenilirliğini arttırır.

Direk dijital tanımlama

KONVANSİYONEL HF YERE MONTE RADYOGRAFİK SİSTEM flat panelli dijital detektör ilave etme suretiyle Dijital Radyografi sistemi ile de entegre edilebilerek kıyas kabul etmez bir performans sağlamaktadır. Bu sistem dikkat çeken bir görüntü kalitesi, ergonomi ve performans sağlayarak Radyoloji kliniğinin iş akışını ve verimliliğini arttırır.

Sezgisel kullanıcı-dostu konsol, sayısal formattaki hasta demografisi, muayene ve görüntü bilgilerini elde etme ve gönderme için gerekli konektiviteyi sağlayarak detektör ve X-Işını jeneratörünü bağlar. Işınlama parametrelerinin seçimi, inceleme, işlem sonrası faaliyetler ve filme alma işlerinin tamamı tek bir konsoldan yapılabilmek suretiyle klinik verimliliğini önemli ölçüde geliştirmektedir. Güçlü iş istasyonunu state-of-the-art object-oriented yazılım ve konektivite ile birlikte sağlamaktadır. Sistemin touch screen esaslı kullanıcı ara yüzü sistem kullanımını basit ve kolay hale getirmiştir. DICOM 3.0 standardı iletişim protokolü uygulaması PACS şebekesine kolay entegrasyonuna imkân verir.

Sistem çekimlerde emsalsiz hız sağlayarak Radyoloji kliniğinin verimliliğini azamiye yükseltmek üzere tasarlanmıştır. Radyografi tetkikleri uygun görüntü tam olarak alındığından emin olunarak süratli yapılabilmektedir.

Sezgisel kullanıcı ara yüzü tüm sistem fonksiyonlarına kolay erişime olanak verir. Röntgen jeneratör parametrelerinin tespiti, hasta demografisi, organa özel protokoller, ön izleme görüntülerinin gösterimi, yakalanan görüntülerin işlenmesi touch screen ara yüzü ile hazırlanır.

Sisteme dâhil edilmiş bulunan ileri otomasyon özellikleri verimliliği arttırır. Örnek olarak:

 • Bar-code bilgi girişi
 • Hasta demografisi bilgilerinin DICOM Worklist sağlayıcılarından alınması
 • Organa özgü protokoller için, Röntgen jeneratörü şua parametrelerinin ve görüntü işleme parametrelerinin seçimi
 • Önizleme görüntülerinin süratli görüntülenmesi
 • Görüntünün otomatik optimizasyonu
 • Görüntü gözden geçirme ve işlemesi
 • Enteraktif görüntü manipülasyonu
 • Film Önizleme
 • Çekilen görüntülerin CD ortamında yedeklenmesi
 • Otomatik yazdırma ve PACS’a transfer
 

The CONVENTIONAL FLOOR MOUNTED HF RADIOGRAPHIC SYSTEM is an integrated system for all conventional radiographic applications in combination with a high frequency generator, radiographic table, and vertical bucky.

The system has been designed focusing on flexibility and friendly use, and it can also be configured depending on your exact clinical requirements, including: chest, spine, complete skeletal, abdominal, urological and tomography (optional) studies

The table of the system may optionally have a vertical motorized movement. In combination with a high precision bearing system, it guaranties a smooth and parallel movement on the four ways of the table top. The ergonomic design makes it friendly-use for both the patient and operator. It has been also built strong and solid.

The high frequency x-ray generator technologies controlled by microprocessor improve the image quality and reduce the patient dose. The very low ripple and accuracy radiographic parameter KVp, mA and exposure time reduce the soft x-ray radiation and improve the homogeneity of the x-ray beam.

The high frequency x-ray generator controlled by microprocessor improve also the reliability of the whole system and reduce the maintenance cost, thanks to the constant monitoring of the system, with auto diagnostic and error code.

Direct digital acquisition

The CONVENTIONAL FLOOR MOUNTED HF RADIOGRAPHIC SYSTEM system may incorporate a digital radiography system with an integrated flat plate digital detector providing incomparable performance. The system delivers outstanding image quality, ergonomics and performance in conventional radiology, thus enhancing the workflow and productivity of a Radiology Department.

An intuitive user-friendly console interfaces with the detector and the X-ray generator, providing the necessary connectivity to acquire and transmit patient demographics, examination and image data in digital format. Setting exposures’ parameters, reviewing, post-processing operations and filming are all conducted on one single console, significantly improving clinical efficiency.It combines a powerful workstation with state-of-the-art object-oriented software and connectivity. The system touch screen-based user interface makes learning and using the system both fast and easy. The implementation of the DICOM 3.0 standard communications protocol allows the easy integration of a system into a PACS network.

The system has been engineered to maximize X-ray Department productivity, enabling unprecedented speed in conducting examinations. Radiography examinations can be conducted faster, with certainty that the proper image has been captured in full.

The intuitive user interface enables easy access to all system functions. Setting of the X-ray generator exposure parameters, patient demographics, selection of organ-specific protocols, display of preview images, and review and processing of the acquired images are invoked using a touch screen interface.

Advanced automation features incorporated into the system enhances productivity. For example:

 • Bar-code data entry
 • Retrieval of patient demographics from Worklist DICOM providers
 • Organ-specific protocols, for automatic selection of X-ray generator exposure parameters and image-processing parameters
 • Fast display of preview images
 • Automatic optimization of the displayed image
 • Image review and processing
 • Interactive image manipulation
 • Film Previewed
 • Automatic backup of acquired images in CD media
 • Automatic printing and transfer to PACS


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya