KONVANSİYONEL HF TAVANA MONTE ÇOK FONKSİYONLU RADYOGRAFİK SİSTEM CONVENTIONAL CEILING MOUNTED MULTI-FUNCTIONAL HF RADIOGRAPHIC SYSTEM

Yüksek frekanslı jeneratör, radyografik masa, tavan askılı tüp taşıyıcısı ve akciğer bukisinden oluşan KONVANSİYONEL HF TAVANA MONTE ÇOK FONKSİYONLU RADYOGRAFİK SİSTEM tüm konvansiyonel radyografik uygulamalara cevap verebilen entegre bir sistemdir. Sistem dijitale kolayca dönüştürülebilir.

Sistem; esneklik ve kullanım kolaylığına odaklanarak tasarlanmıştır. Göğüs, omurga, tüm iskelet sistemi, batın, ürolojik ve tomografi (opsiyonel) incelemeleri de dahil olmak üzere gerçek klinik ihtiyaçlarınıza uygun olarak configure edilebilir.

Tavan askılı sistem :

 • Tüm hareketlerinde motorizasyon (Opsiyonel)
 • Sistemi elle konumlandırabilme
 • Dijital gösterge
  • SID mesafesi dijital göstergesi
  • Röntgen tüpü açılandırması dijital göstergesi
  • Yatay eksende mesafe dijital göstergesi

Tavan askılı tüp taşıyıcı ile senkronize merkezi masa ve duvar bukisi kontrol sistemi.(Opsiyonel) Sistem aktif hale getirilince masa ve duvar bukisinin düşey yöndeki herhangi bir hareketi tavan askı sistemininde otomatik olarak SID mesafesini muhafaza etmesine imkan sağlar.

(Opsiyonel) Asansör masa motorize düşey hareket kabiliyetine sahiptir. Yüksek hassasiyetli yataklama sistemi düzgün sarsıntısız dört yöne hareket kabiliyeti sağlar. Ergonomik tasarımı hem hasta ve hem de operator için kullanım kolaylığına sahiptir. Sağlam ve güçlü olarak yapılmıştır.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör görüntü kalitesini yükseltir ve hastaya uygulanan dozu azaltır. Üretilen yüksek voltajda ki çok düşük dalgalanma ve KVp, mA ve ışınlama süresindeki doğruluk zararlı radyasyonu düşürür ve x ışını homejenliğini sağlar.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör sistemi devamlı denetliyerek otodiagnastik ve hata kodları ile bakım maliyetini azaltır ve tüm sistemin güvenilirliğini arttırır.

Direk dijital tanımlama

KONVANSİYONEL HF TABANA MONTE TAM OTOMATİK RADYOGRAFİK sistemi flat panelli dijital detektör ilave etme suretiyle Dijital Radyografi sistemi ile de entegre edilebilerek kıyas kabul etmez bir performans sağlamaktadır. Bu sistem dikkat çeken bir görüntü kalitesi, ergonomi ve performans sağlayarak Radyoloji kliniğinin iş akışını ve verimliliğini arttırır.

Sezgisel kullanıcı-dostu konsol, sayısal formattaki hasta demografisi, muayene ve görüntü bilgilerini elde etme ve gönderme için gerekli konektiviteyi sağlayarak detektör ve X-Işını jeneratörünü bağlar. Işınlama parametrelerinin seçimi, inceleme, işlem sonrası faaliyetler ve filme alma işlerinin tamamı tek bir konsoldan yapılabilmek suretiyle klinik verimliliğini önemli ölçüde geliştirmektedir. Güçlü iş istasyonunu state-of-the-art object-oriented yazılım ve konektivite ile birlikte sağlamaktadır. Sistemin touch screen esaslı kullanıcı ara yüzü sistem kullanımını basit ve kolay hale getirmiştir. DICOM 3.0 standardı iletişim protokolü uygulaması PACS şebekesine kolay entegrasyonuna imkân verir.

Sistem çekimlerde emsalsiz hız sağlayarak Radyoloji kliniğinin verimliliğini azamiye yükseltmek üzere tasarlanmıştır. Radyografi tetkikleri uygun görüntü tam olarak alındığından emin olunarak süratli yapılabilmektedir.

Sezgisel kullanıcı ara yüzü tüm sistem fonksiyonlarına kolay erişime olanak verir. Röntgen jeneratör parametrelerinin tespiti, hasta demografisi, organa özel protokoller, ön izleme görüntülerinin gösterimi, yakalanan görüntülerin işlenmesi touch screen ara yüzü ile hazırlanır.

Sisteme dâhil edilmiş bulunan ileri otomasyon özellikleri verimliliği arttırır. Örnek olarak:

 • Bar-code bilgi girişi
 • Hasta demografisi bilgilerinin DICOM Worklist sağlayıcılarından alınması
 • Organa özgü protokoller için, Röntgen jeneratörü şua parametrelerinin ve görüntü işleme parametrelerinin seçimi
 • Önizleme görüntülerinin süratli görüntülenmesi
 • Görüntünün otomatik optimizasyonu
 • Görüntü gözden geçirme ve işlemesi
 • Enteraktif görüntü manipülasyonu
 • Film Önizleme
 • Çekilen görüntülerin CD ortamında yedeklenmesi
 • Otomatik yazdırma ve PACS’a transfer
 

The CONVENTIONAL CEILING MOUNTED MULTI-FUNCTIONAL HF RADIOGRAPHIC SYSTEM is an integrated system for all conventional radiographic applications in combination with a high frequency generator, radiographic table, ceiling tube stand and vertical bucky. System easily upgrade to digital system.

The system has been designed focusing on flexibility and friendly use, and it can also be configured depending on your exact clinical requirements, including: chest, spine, complete skeletal,abdominal, urological and tomography (optional) studies

Ceiling suspension system provides:

 • Motorization for all movements. (Optional)
 • Manual positioning of the system
 • Digital display:
  • Display for the SID measures
  • Digital display for X-ray tube angulations.
  • Digital display for Indication of position on the horizontal axis

Centered control system of the table and wall bucky stand, through synchronized movement with the ceiling suspension.(Optional) Once the system is activated, any vertical movement of the wall bucky stand or the table (in case of an elevating table), the ceiling suspension will be moved automatically to the center position and with the same SID than the bucky.

(Optional) The elevating table have a vertical motorized movement. In combination with a high precision bearing system, it guaranties a smooth and parallel movement on the four ways of the table top. The ergonomic design makes it friendly-use for both the patient and operator. It has been also built strong and solid.

The high frequency x-ray generator technologies controlled by microprocessor improve the image quality and reduce the patient dose. The very low ripple and accuracy radiographic parameter KVp, mA and exposure time reduce the soft x-ray radiation and improve the homogeneity of the x-ray beam.

The high frequency x-ray generator controlled by microprocessor improve also the reliability of the whole system and reduce the maintenance cost, thanks to the constant monitoring of the system, with auto diagnostic and error code.

Direct digital acquisition

The CONVENTIONAL FLOOR MOUNTED FULLY AUTOMATIC HF RADIOGRAPHIC SYSTEM system may incorporate a digital radiography system with an integrated flat plate digital detector providing incomparable performance. The system delivers outstanding image quality, ergonomics and performance in conventional radiology, thus enhancing the workflow and productivity of a Radiology Department.

An intuitive user-friendly console interfaces with the detector and the X-ray generator, providing the necessary connectivity to acquire and transmit patient demographics, examination and image data in digital format. Setting exposures’ parameters, reviewing, post-processing operations and filming are all conducted on one single console, significantly improving clinical efficiency.It combines a powerful workstation with state-of-the-art object-oriented software and connectivity. The system touch screen-based user interface makes learning and using the system both fast and easy. The implementation of the DICOM 3.0 standard communications protocol allows the easy integration of a system into a PACS network.

The system has been engineered to maximize X-ray Department productivity, enabling unprecedented speed in conducting examinations. Radiography examinations can be conducted faster, with certainty that the proper image has been captured in full.

The intuitive user interface enables easy access to all system functions. Setting of the X-ray generator exposure parameters, patient demographics, selection of organ-specific protocols, display of preview images, and review and processing of the acquired images are invoked using a touch screen interface.

Advanced automation features incorporated into the system enhances productivity. For example:

 • Bar-code data entry
 • Retrieval of patient demographics from Worklist DICOM providers
 • Organ-specific protocols, for automatic selection of X-ray generator exposure parameters and image-processing parameters
 • Fast display of preview images
 • Automatic optimization of the displayed image
 • Image review and processing
 • Interactive image manipulation
 • Film Previewed
 • Automatic backup of acquired images in CD media
 • Automatic printing and transfer to PACS


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya