KONVANSİYONEL HF TABANA MONTE TAM OTOMATİK RADYOGRAFİK SİSTEM CONVENTIONAL FLOOR MOUNTED FULLY AUTOMATIC HF RADIOGRAPHIC SYSTEM

KONVANSİYONEL HF TABANA MONTE TAM OTOMATİK RADYOGRAFİK sistemi tüm konvansiyonel radyografik uygulamalara cevap verebilen entegre bir sistemdir. Otomatik işlem programlama ve mekanik aksamları hassas olarak senkronize eden motor kontrollüdür ve sistem Yüksek Frekans Jeneratör, Radyografik Masa ve Akciger bukisinden oluşur.

Sistem; esneklik ve kullanım kolaylığına odaklanarak tasarlanmıştır. Göğüs, omurga, tüm iskelet sistemi, batın, ürolojik ve tomografi (opsiyonel) incelemeleri de dâhil olmak üzere gerçek klinik ihtiyaçlarınıza uygun olarak configure edilebilir.

Sistem asansörlü masası çift kaldırma sistemiyle düşey hareket kabiliyetine sahiptir ve masanın her iki tarafından erişilebilir. Yüksek hassasiyetli yataklama sistemi, düzgün ve paralel olarak dört yönlü masa hareketini garanti altına alır. Ergonomik tasarımı hem hasta hazırlama için ve hem de operatör için kullanım kolaylığına sahiptir.

Senkronize hareket sistemi teknisyen zamanını ve emeğini azaltır ve bu sayede iş akışını iyileştirir. Kolay kullanım ve otomatik izleme teknolojisi ile hasta pozisyonlandırması daha hızlı ve güvenli yapılır. Otomatik izleme sistemi ile, akciger statifi ve masanın düşey hareketi ve masa bukisinin boylamasına hareketine bağlı olarak tüp hareket eder.

Daha da fazla hasta akışı için tüp taşıyıcı statifte özel 10” dokunmatik konsolu vardır. Dokunmatik konsol generatör parametrelerini, önceden hazırlanmış otomatik pozisyonlandırma programlarını ve hasta pozisyonlandırma esnasında masa prosedür seçimine bağlı APR sistemini direk olarak gösterir.

Sistem ayrıca akciğer statifi ile de entegredir ve opsiyonel motorize aşağı-yukarı hareket ve tilting hareketi de bulunmaktadır.

Sistem, aynı zamanda otomatik pozlama kontrolü, otomatik kolimasyon, doz alan ürün cihazları gibi tüm kullanışlı aksesuar araçları ile çalışmaya hazırdır.

Direk dijital tanımlama

KONVANSİYONEL HF TABANA MONTE TAM OTOMATİK RADYOGRAFİK sistemi flat panelli dijital detektör ilave etme suretiyle Dijital Radyografi sistemi ile de entegre edilebilerek kıyas kabul etmez bir performans sağlamaktadır. Bu sistem dikkat çeken bir görüntü kalitesi, ergonomi ve performans sağlayarak Radyoloji kliniğinin iş akışını ve verimliliğini arttırır.

Sezgisel kullanıcı-dostu konsol, sayısal formattaki hasta demografisi, muayene ve görüntü bilgilerini elde etme ve gönderme için gerekli konektiviteyi sağlayarak detektör ve X-Işını jeneratörünü bağlar. Işınlama parametrelerinin seçimi, inceleme, işlem sonrası faaliyetler ve filme alma işlerinin tamamı tek bir konsoldan yapılabilmek suretiyle klinik verimliliğini önemli ölçüde geliştirmektedir. Güçlü iş istasyonunu state-of-the-art object-oriented yazılım ve konektivite ile birlikte sağlamaktadır. Sistemin touch screen esaslı kullanıcı ara yüzü sistem kullanımını basit ve kolay hale getirmiştir. DICOM 3.0 standardı iletişim protokolü uygulaması PACS şebekesine kolay entegrasyonuna imkân verir.

Sistem çekimlerde emsalsiz hız sağlayarak Radyoloji kliniğinin verimliliğini azamiye yükseltmek üzere tasarlanmıştır. Radyografi tetkikleri uygun görüntü tam olarak alındığından emin olunarak süratli yapılabilmektedir.

Sezgisel kullanıcı ara yüzü tüm sistem fonksiyonlarına kolay erişime olanak verir. Röntgen jeneratör parametrelerinin tespiti, hasta demografisi, organa özel protokoller, ön izleme görüntülerinin gösterimi, yakalanan görüntülerin işlenmesi touch screen ara yüzü ile hazırlanır.

Sisteme dâhil edilmiş bulunan ileri otomasyon özellikleri verimliliği arttırır. Örnek olarak:

 • Bar-code bilgi girişi
 • Hasta demografisi bilgilerinin DICOM Worklist sağlayıcılarından alınması
 • Organa özgü protokoller için, Röntgen jeneratörü şua parametrelerinin ve görüntü işleme parametrelerinin seçimi
 • Önizleme görüntülerinin süratli görüntülenmesi
 • Görüntünün otomatik optimizasyonu
 • Görüntü gözden geçirme ve işlemesi
 • Enteraktif görüntü manipülasyonu
 • Film Önizleme
 • Çekilen görüntülerin CD ortamında yedeklenmesi
 • Otomatik yazdırma ve PACS’a transfer
 

CONVENTIONAL FLOOR MOUNTED FULLY AUTOMATIC HF RADIOGRAPHIC SYSTEM is an integrated radiographic system ideal for all conventional applications. Featuring automatic procedure programming and precise synchronized motor control of its mechanical components, the system is comprised of a High Frequency Generator, Radiographic Table, and Wall Bucky.

Designed for flexibility and friendly use in all general radiographic procedures, it can also be custom-configured to your specific clinical requirements, including: chest, spine, complete skeletal, abdominal, urological and tomography (optional) studies.

The system elevating table has a vertical motorized movement with double elevating system, accessible from both sides of the table. Utilizing a high precision bearing system, smooth and paralel four-way table movement is guaranteed. The ergonomic design makes it user-friendly for both patient and operator.

Synchronized system movement reduces technician time and effort, thus improving workflow. Patient positioning is faster and safer through sophisticated, yet easy-to-use, technology such as auto-tracking. With auto-tracking, the tube head moves in conjunction with the vertical movements of the wall stand and table and the longitudinal travel of the table bucky.

Further enhancing patient workflow, is the special 10” Touch Screen console. The console displays direct view of generator parameters, auto-position pre-programs, and system APR’s, allowing table-side procedure selection while positioning the patient.

The system is integrate. with a Wall bucky stand, and has optional motorized up/down movement and a bucky tilting feature to enable projection studies.

The system is also ready to work with all convenient accessory tools, such as automatic collimation, dose area product devices, and automatic exposure control.

Direct digital acquisition

The CONVENTIONAL FLOOR MOUNTED FULLY AUTOMATIC HF RADIOGRAPHIC SYSTEM system may incorporate a digital radiography system with an integrated flat plate digital detector providing incomparable performance. The system delivers outstanding image quality, ergonomics and performance in conventional radiology, thus enhancing the workflow and productivity of a Radiology Department.

An intuitive user-friendly console interfaces with the detector and the X-ray generator, providing the necessary connectivity to acquire and transmit patient demographics, examination and image data in digital format. Setting exposures’ parameters, reviewing, post-processing operations and filming are all conducted on one single console, significantly improving clinical efficiency.It combines a powerful workstation with state-of-the-art object-oriented software and connectivity. The system touch screen-based user interface makes learning and using the system both fast and easy. The implementation of the DICOM 3.0 standard communications protocol allows the easy integration of a system into a PACS network.

The system has been engineered to maximize X-ray Department productivity, enabling unprecedented speed in conducting examinations. Radiography examinations can be conducted faster, with certainty that the proper image has been captured in full.

The intuitive user interface enables easy access to all system functions. Setting of the X-ray generator exposure parameters, patient demographics, selection of organ-specific protocols, display of preview images, and review and processing of the acquired images are invoked using a touch screen interface.

Advanced automation features incorporated into the system enhances productivity. For example:

 • Bar-code data entry
 • Retrieval of patient demographics from Worklist DICOM providers
 • Organ-specific protocols, for automatic selection of X-ray generator exposure parameters and image-processing parameters
 • Fast display of preview images
 • Automatic optimization of the displayed image
 • Image review and processing
 • Interactive image manipulation
 • Film Previewed
 • Automatic backup of acquired images in CD media
 • Automatic printing and transfer to PACS


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya